Kariéra

Ponúkame pracovné miesta:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SKLADNÍK

Pre viac informácií nás kontaktujte:
Mobil: +421 903 505 022
E-mail: personalne@mpometal.sk


PONÚKAME PRÁCU SKLADNÍKA.


NÁPLŇ PRÁCE

 • Uloženie tovaru do regálov (pozícia nevyžaduje doklady VZV)
 • Narezanie rúr, jäcklov a nosníkov na pásových pílach
 • Vychystávanie materiálu z objednávok
 • Práca s oceľou ručná aj mechanická


MZDOVÉ PODMIENKY (brutto):
900 - 1 300 EUR/mesiac

   VIAC INFORMÁCIÍ O PRACOVNEJ PONUKE   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDAJCA OCELE

Pre viac informácií nás kontaktujte:
Mobil: +421 903 505 022
E-mail: personalne@mpometal.sk


PONÚKAME PRÁCU PREDAJCU OCELE.


NÁPLŇ PRÁCE

 • Komunikácia so zákazníkom o tovare a spôsobe úpravy materiálu (narezanie) v priestore dvora MPO - Metal, s.r.o.
 • Predaj tovarov a služieb, ktoré naša spoločnosť ponúka
 • Spísanie materiálov so zákazníkom
 • Pomoc pri rezaní materiálu


MZDOVÉ PODMIENKY (brutto):
900 - 1 300 EUR/mesiac

   VIAC INFORMÁCIÍ O PRACOVNEJ PONUKE   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDAJCA PLASTOVÝCH SÚČASTÍ

Pre viac informácií nás kontaktujte:
Mobil: +421 903 505 022
E-mail: personalne@mpometal.sk


PONÚKAME PRÁCU PREDAJCU PLASTOVÝCH SÚČASTÍ.


NÁPLŇ PRÁCE

 • Obchodovanie s plastovými súčasťami (viac informácií o obchodovanom tovare nájdete na: www.mpometal.shop > Plastové súčasti)
 • Aktívna komunikácia so zákazníkmi
 • Vytváranie a odosielanie cenových ponúk
 • Prijímanie a spracúvanie objednávok
 • Aktívna starostlivosť o stálych zákazníkov
 • Zodpovednosť za dosahovanie stanovených cieľov
 • Pravidelné reporty o predajoch


MZDOVÉ PODMIENKY (brutto):
800 - 1200 EUR/mesiac
Systém odmeňovania na základe dosiahnutých výsledkov.

   VIAC INFORMÁCIÍ O PRACOVNEJ PONUKE   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZÁMOČNÍK

Pre viac informácií nás kontaktujte:
Mobil: +421 903 505 022
E-mail: personalne@mpometal.sk


PONÚKAME PRÁCU ZÁMOČNÍKA.


NÁPLŇ PRÁCE

 • Ohýbanie a strihanie plechov
 • Vŕtanie dier na stojanovej a magnetickej vŕtačke
 • Delenie materiálu pásovou pílou a plazmou
 • Práca s oceľou ručná aj mechanická

(Náplň práce nezahrňuje obsluhu CNC strojov.)


MZDOVÉ PODMIENKY (brutto):
900 - 1200 EUR/mesiac
Systém odmeňovania na základe dosiahnutých výsledkov.

   VIAC INFORMÁCIÍ O PRACOVNEJ PONUKE   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDAVAČ/KA V PREDAJNI

Pre viac informácií nás kontaktujte:
Mobil: +421 903 505 022
E-mail: personalne@mpometal.sk


PONÚKAME PRÁCU PREDAVAČA/KY V PREDAJNI.


NÁPLŇ PRÁCE

 • Obsluha zákazníkov
 • Komunikácia so zákazníkmi o produktoch a portfóliu našich služieb
 • Poradenstvo a poskytovanie informácií o tovare
 • Predaj tovaru
 • Ukladanie tovaru do regálov
 • Kontrolovanie záručných lehôt tovaru
 • Vystavovanie pokladničných dokladov a faktúr


MZDOVÉ PODMIENKY (brutto):
800 - 1 200 EUR/mesiac
Systém odmeňovania na základe dosiahnutých výsledkov.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ASISTENT MARKETINGOVÉHO MANAŽÉRA

Pre viac informácií nás kontaktujte:
Mobil: +421 903 505 022
E-mail: personalne@mpometal.sk


PONÚKAME PRÁCU ASISTENTA MARKETINGOVÉHO MANAŽÉRA.


NÁPLŇ PRÁCE

 • Správa sociálnych sietí (Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube)
 • Tvorba reklamných kampaní na sociálne siete
 • Tvorba textov na sociálne siete
 • Komunikácia so zákazníkmi prostredníctvom sociálnych sietí
 • Starostlivosť o e-shop: nahrávanie produktov, tvorenie textu k produktom, korigovanie prác na e-shope
 • Starostlivosť o našu webovú stránku
 • Tvorba prieskumových materiálov
 • Monitorovanie trhu a činnosti konkurencie
 • Reportovanie
 • Tvorba digitálnej grafiky


MZDOVÉ PODMIENKY (brutto):
850 - 1300 EUR/mesiac
Systém odmeňovania na základe dosiahnutých výsledkov.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

Pre viac informácií nás kontaktujte:
Mobil: +421 903 505 022
E-mail: personalne@mpometal.sk


PONÚKAME PRÁCU OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU.


NÁPLŇ PRÁCE

 • Aktívne vyhľadávanie nových zákazníkov
 • Osobné stretnutia a komunikácia s potencionálnymi zákazníkmi (telefonická, mailová)
 • Rozširovanie porfólia zákazníkov
 • Spracovanie cenových ponúk a objednávok
 • Analyzovanie trhu
 • Pravidelné reporty


MZDOVÉ PODMIENKY (brutto):
900 EUR/mesiac + percentá z dosiahnutého obratu a odmeny za plnenie cieľov

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Prečo pracovať v MPO - Metal, s.r.o.?

Sme spoločnosť MPO - Metal, s.r.o. s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti veľkoobchodného a maloobchodného predaja hutníckeho materiálu, spojovacieho materiálu, plastových súčastí a pracovného náradia. Na trhu pôsobíme od roku 2003.

Našim zamestnancom garantujeme prácu v priateľskom kolektíve, ktorá im zlepší život, zaujímavé finančné ohodnotenie, možnosť kariérneho rastu, pravidelné školenia, firemné zľavy, gratulácie k výročiam, narodeninám a meninám a rôzne iné benefity.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na náš firemný e-mail - personalne@mpometal.sk.

 
POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
 
Prevádzkovateľ osobných údajov:
MPO - Metal, s.r.o., so sídlom Lodno 82, Lodno 023 34, Slovenská republika, IČO: 36 410 357, zapísaná v Obchodný register OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 14078/L (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).
Po podaní žiadosti Prevádzkovateľovi o prijate do zamestnania, resp. po začatí výberového procesu na obsadenie pracovnej pozície u Prevádzkovateľa, sa toto poučenie bude vzťahovať na dotknutú osobu, teda uchádzača o zamestnanie (ďalej len ako „Uchádzač“) a na jeho osobné údaje. Toto poučenie vysvetľuje, ako bude Prevádzkovateľ používať osobné údaje Uchádzača získané priamo od Uchádzača alebo od tretích strán počas výberového procesu na obsadenie konkrétnej pracovnej pozície u Prevádzkovateľa.
 
Kategórie osobných údajov Uchádzača: V prípade, ak si Uchádzač podá u Prevádzkovateľa žiadosť o zamestnanie, Prevádzkovateľ získava od uchádzača najmä tieto informácie a osobné údaje:
 • Identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia;
 • Kontaktné údaje - napríklad adresa na doručovanie, e-mailová adresa, telefónne číslo Uchádzača;
 • Informácie zo životopisu Uchádzača - napríklad informácie o predchádzajúcich zamestnaniach, vzdelaní, zručnostiach, jazykových znalostiach uchádzača a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodne Uchádzač vo svojom životopise a/alebo dotazníku uviesť;
 • Motivačný list - akékoľvek informácie a doplňujúce údaje, ktoré sa rozhodne uchádzač uviesť vo svojom motivačnom liste;
 • Spôsobilosť na prácu - údaje súvisiace s možnou povinnosťou preukázať zákonnú spôsobilosť na výkon predmetného zamestnania u Prevádzkovateľa;
 
Právny základ na spracúvanie osobných údajov: Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje Uchádzača na účel náboru zamestnancov. Osobné údaje Uchádzača Prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, ktorým Prevádzkovateľ zisťuje, či uchádzač je kvalifikovaným kandidátom na pozíciu u Prevádzkovateľa, o ktorú sa uchádzač uchádza. V priebehu výberového konania je právnym základom spracúvania osobných údajov Uchádzača článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, t. j. spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (t.j. pracovnej zmluvy).
Spôsob a účel spracúvania osobných údajov Uchádzača: K osobným údajom Uchádzača budú mať prístup poverení zamestnanci Prevádzkovateľa.
 
Doba spracúvania osobných údajov Uchádzača: Osobné údaje uchádzača Prevádzkovateľ uchováva len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v týchto pravidlách, tzn., že údaje Uchádzača Prevádzkovateľ uchováva počas trvania výberového konania a vymaže ich po ukončení výberového konania a výbere vhodného kandidáta. Ak na obsadenie pracovnej pozície Prevádzkovateľ Uchádzača vyberie a uzatvorí s ním pracovnú zmluvu, zmení sa právny základ, účel a rozsah spracúvaných osobných údajov, v súlade s príslušnou pracovnoprávnou legislatívou a oprávneným záujmom Prevádzkovateľa. Osobné údaje Uchádzača môže Prevádzkovateľ spracovávať dlhšiu dobu v prípade, ak mu uchádzač poskytol súhlas na spracovanie jeho osobných údajov a to len na účel uvedený v uvedenom súhlase.
Osobné údaje Uchádzača nebudú prenášané do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie. Pri vykonávaní činnosti podľa tohto poučenia Prevádzkovateľ nepoužíva automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov. Prevádzkovateľ vykonáva profilovanie osobných údajov Uchádzača za účelom vyhodnotenia Uchádzača, či je vhodným kandidátom pre obsadzovanú pracovnú pozíciu.
 
Práva Uchádzača: Podľa čl. 15 ods. 1 Nariadenia GDPR a §21 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov má Uchádzač právo požiadať o poskytnutie bezplatnej informácie o jeho osobných údajoch. Ak na to existujú právne dôvody, má dodatočne právo na opravu (čl. 16 Nariadenia GDPR), vymazanie (čl. 17 Nariadenia GDPR) a obmedzenie spracovania (čl. 18 Nariadenia GDPR) osobných údajov. Pokiaľ sa spracovanie osobných údajov uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) Nariadenia GDPR, má podľa čl. 21 Nariadenia GDPR právo namietať voči spracovaniu osobných údajov. Pokiaľ Uchádzač sám poskytol spracúvané osobné údaje, má právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia GDPR. Ak sa spracovanie osobných údajov uskutočňuje na základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, môžete súhlas kedykoľvek odvolať, bez toho, aby sa to dotklo zákonnosti doterajšieho spracovania. Okrem toho má právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, SR.
V ostatných prípadoch platia všeobecné podmienky spracovania osobných údajov Prevádzkovateľa, ktoré sú zverejnené na: https://www.mpometal.sk/ochrana-osobnych-udajov/.
Instagram Facebook Email